Afrikaanse Woordelys en Spelreels. Beter Afrikaans 2019-02-12

Afrikaanse Woordelys en Spelreels Rating: 9,1/10 1500 reviews

(PDF) Die nuwe Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Op dié wyse sal Krige se briewe teen die agtergrond geplaas word van die Mediterreense wêreld wat hy in dié tydvak leer ken het. Vroeër in 1991 kon enige samestelling wat 'n eienaam as woorddeel bevat het, los of vas of gekoppel geskryf word. Boonop word hond ook tradisioneel in Nederlands met 'n d geskryf. Unfortunately it is relatively inaccessible, in terms of both language medium and level of presentation, to most non-native speakers of Afrikaans who need to know the rules governing the use of all those little squiggles and thingies. The lexicographer should take cognisance of all these aspects when a school dictionary is planned in order to introduce the necessary lexicographical innovations. Ons het intussen 'n kommentaartjie en van dié artikel geskryf -- lees dit gerus en sê wat jy dink.

Next

Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Writing that is characterised by good spelling is an object of beauty and should, therefore, be one of the goals in writing instruction processes. Gevolglik word voorstelle gemaak vir die leksikografiese bewerking van die betrokke leksikale items. This highly accessible little book is about to come to your rescue. It is transcribed, edited and compared with the original letters to ensure the letters were retyped correctly. Die afkapping van woorde het wesenlik nie juis verander nie, maar dit word wel deegliker uiteengesit. Hier en daar word meer vryheid by die keuse tussen 'n koppelteken of 'n deelteken toegelaat, maar oor die algemeen is die reëls oor deeltekens onveranderd. Dit word getranskribeer, versorg en met die oorspronklike briewe vergelyk om te verseker dat die tekste korrek oorgetik is.

Next

WSpel

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

In gevalle waar daar tradisioneel meer as een keuse is, kan dit ook los geskryf word. Bel vir Thomas Ellis by 051 4331956 Bloemfontein indien u enige navrae het of hulp verlang. Die reëls is nou makliker en laat meer vryheid toe, behalwe in sekere gevalle, waar dit juis minder vryheid toelaat. As die seun 'n dikbek seun is, is hy dikbek, maar as die nooi blouoog is, dan is sy nie 'n blouoognooi nie. The framework constitutes a lexicographical text grammar, which is presented as a parallel communication code to elements of the lexicographic text theory and linguistic grammars.

Next

Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Microsoft ® is ʼn geregistreerde handelsmerk van die Microsoft Groep van maatskappye in die Verenigde State van Amerika en in ander lande. I resigned from a university senior lectureship about 17 years ago to become an independent business person. With regard to homonymy, the first premise is proven invalid, and the second is found to be valid. By producing such a text, some previously unknown facets of a prominent Afrikaans writer are also brought to light. Writing regularly in Afrikaans also has great value, as it helps to make mastering the principles even easier through practice. Die oorspronklike briewe is almal per hand geskryf en is aan die Nasionale Biblioteek in Kaapstad deur J.

Next

WSpel

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

The book is universally acclaimed among language practitioners and the business community. Die spelling van Afrikaans is ook gebaseer op daardie vorm van Afrikaans wat Standaardafrikaans genoem word. Skryf solank jou kommentaar, en wanneer ons klaar is, sal ons die posadres gee waarheen jy jou kommentaar kan stuur. Daar het egter sistematiese veranderinge plaasgevind, en so het Afrikaans 'n eie tradisie ontwikkel. Pre-publication reviews Dr Amanda Lourens, Department of Afrikaans en Nederlands, University of Stellenbosch: The author has succeeded in identifying the most important Afrikaans spelling issues for non-mother-tongue speakers and explaining them thoroughly, with the use of good examples. Gebruikersvriendelikheid en die leksikograaf se plig om verantwoording aan die gebruiker te doen, geld as belangrike kriteria. Kommentaar word onderaan elke hoofstuk geplaas anoniem of met jou naam.

Next

Afrikaanse Spelreëls en kommentaar op die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

The aim of this article is to contribute to the metalexicographical discussion of school dictionaries. U insette en terugvoering is altyd welkom. Help is at hand, courtesy of a remarkably accessible volume by Pietermaritzburg-based academic and linguist Nicky Grieshaber who understands only too well the confusion of non-mother-tongue users of Afrikaans, be it in the workplace, school, tertiary institutions or at home. The contribution simultaneously develops a potential broad framework for the lexicographical communication theory. Kommentaar word onderaan elke hoofstuk geplaas anoniem of met jou naam. Mac is ʼn geregistreerde handelsmerk van Apple Inc.

Next

Beter Afrikaans

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Daar is weining reëls by die hoofstuk oor tweeklanke, maar wel voorbeelde en kategorieë. Gebruik asseblief ons e-posadres … ons hoor graag van u! Die hoofstuk oor afkortings bevat weinig reëls, maar wel baie voorbeelde en kategorieë in 'n poging om afkortingsleer te vergemaklik. As die samestelling ook 'n eienaam is, kan dit los geskryf word, maar as die samestelling nie sélf ook 'n eienaam is nie. That it has been written from the perspective of second- or even foreign- language speakers of Afrikaans makes it all the more valuable, since it aims to explain in simple language concepts that can be difficult at times. Enige taalnaam met 'n opeenhoping van klinkers kry 'n koppelteken, in welke geval albei stukke met 'n hoofletter geskryf word as die samestelling nie 'n taalnaam is nie, maar 'n soortnaam, is dinge anders.

Next

(PDF) Die nuwe Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Meervoudsvorme krioel van uitsonderings, en omtrent net die eiename se meervoude kan met redelike sekerheid vasgestel word. Die Taalkommissie het hulle skitterend van hul verkleiningsreëlstellingstaak gekwyt. Dié hoofstuk is byna 'n spieëlbeeld van die hoofstuk oor die akuut. Different types of dictionary use instances can be distinguished in the micro-context of the teaching learning situation, i. Spelling often tends to become a neglected part of language learning, and in many classrooms it comes up only almost incidentally, quite possibly because the teachers themselves may be experiencing difficulties with the spelling system of Afrikaans.

Next

‎VivA Woordeboekportaal on the App Store

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Diacs and quirks in a nutshell: Afrikaans spelling explained. Koppeltekenreëls is oor die algemeen dieselfde, behalwe waar eiename en voegsels ter sprake is, maar daar enkele maar soms drastiese wysigings is. Die reëls oor samestellings met 'n eienaamkomponent het drasties verander. Outeursreg van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls 9e uitgawe behoort aan Pharos uitgewers en aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Inno Setup Compiler is gebruik vir die installasieprogram. Die ooreenkomste en verskille tussen die eksponente van hierdie twee woordeboektipes in die Afrikaanse leksikografie word uitgelig deur te fokus op die voorwerk, die makrostruktuur, die toegangstruktuur en aspekte van die mikrostruktuur in die sentrale teks.

Next

Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Ad hoc, by besigheidsame waar daar 'n samestelling is, maar geen eienaam-elemente in voorkom nie, kan dit ook los geskryf word omdat die een woord kwansuis die waarde van 'n eienaam gekry het omdat dit 'n besigheidsnaam is. In hierdie oorsig word bepaalde probleme wat met sommige skryf- en spelreëls ondervind word ook uitgelig en kortliks bespreek. Die briewe van Uys Krige aan sy familie, wat in hierdie studie opgeneem word, strek tussen die jare 1931, wanneer Krige, kort ná sy aankoms uit Londen, hom in die suide van Frankryk vestig, tot November 1935, wanneer hy uit Spanje, ná die publikasie van sy debuutbundel Kentering, na Suid-Afrika terugkeer. Van 1917 tot 2017 Dit is eintlik verstommend hoe stabiel die Afrikaanse spelling- en skryfsisteem oor honderd jaar gebly het, sê prof. This paper attempts to give an evaluation of the fourth edition of the Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, which appeared in 2000, compared to Kernwoor-deboek, of which the first edition was published in 2000. It is argued that dictionary articles constitute texts in which these two grammars overlap to varying degrees, representing a hybrid form of textual communication. The concept core vocabulary for lexicographical purposes is examined and methods to determine the core vocabulary as macrostructure of a core vocabulary dictionary is viewed critically.

Next