An T-Uisge Beo. Sedulia's Quotations: 2019-03-01

An T-Uisge Beo Rating: 9,4/10 703 reviews

Dark Poems : Swing Air Tìr

An T-Uisge Beo

A bheil sibh mar sin ag iarraidh gun leiginn mu sgaoil Rìgh nan Iùdhach dhuibh? Seallaibh, tha mise ag ràdh ribh, togaibh suas ur sùilean agus faicibh na h-achaidhean, oir tha iad geal gu fogharadh. Interpret good from your omen, and you will be lucky. Nach do dhìt neach sam bith thu? We must ensure our actions protect and enhance our precious natural heritage, but also show how it contributes to the well-being of the people of Scotland. A bheil deamhan comasach air sùilean nan dall fhosgladh? Agus cha tuirt mi rud sam bith gu dìomhair. An rud anns an téid dàil théid dearmad. From the little may be seen what the big might have been.

Next

A’ bualadh a’ chòrr ás an uisge

An T-Uisge Beo

Chaidh e a Ghlaschu far an d' fhuair e an toiseach trèanadh, agus an uair sin cosnadh fad deich bliadhna, aig companaidh thogail bhàtaichean. Ach ma tha na thubhairt mi ceart, carson a tha thu gam bhualadh? I gave him a sheltered grassy wood, and he gave me the black desolate moor. Mar a chuir an t-Athair a-mach mise, mar sin tha mise cuideachd gur cur-se a-mach. He is said to have shocked the assemblage with his grim narration of Stalin's horrors and his statement that those responsible had to be held accountable. Dear is a kinsman, but the pith of the heart is a foster-brother. Cha bu shaoghal dhaibh am beatha tuille. Misery knows its own people.

Next

Scottish Gaelic

An T-Uisge Beo

The second perspective on how our natural heritage contributes to our overall well-being is through a greater focus on our b uilt up areas and centres of population. Rinn e an aon rud leis na h-èisg — na h-uimhir is a bu mhiann leotha. Where would the tunes be the harper could not find? An àithne seo fhuair mi om Athair. Very barely and with difficulty. This phrase is inscribed on the rotunda of the Jefferson Memorial. Cò e Mac an Duine seo? Is buaine aon diùltadh na dà-thabhartas-dhiag.

Next

Dark Poems : Swing Air Tìr

An T-Uisge Beo

Thig an uair anns nach bruidhinn mi tuilleadh ribh ann an samhlaidhean, ach innsidh mi gu soilleir dhuibh mun Athair. Patience will wear out stones. His people came from Moideart and the Isle of Muck. Blessing to thyself, but a curse on thy teacher! An uair a thig an latha thig comhairle. Cha do chleachd am bodach bìodag. Cold is the wind that brings strangers.

Next

BBC ALBA

An T-Uisge Beo

The way of the snow, coming unsought, unasked. Bheir mi beachd a-nist air an stoidhle shìmplidh chumhachdaich aig Iain F. An leigheas aig an linne 1 Às dèidh seo bha Fèill dhe na h-Iùdhaich ann agus chaidh Ìosa suas gu Ierusalem. You are long of coming, and have come full soon. Is buaine dùthcas na oilean. He was born when the tide was ebbing. Malcolm is brother to Niall.

Next

BBC ALBA

An T-Uisge Beo

Ìosa air ungadh aig Betani 1 Sia latha ron Chàisg, thàinig Ìosa gu Betani, far an robh Làsaras, a bha e air a thogail o na mairbh. Ach chrom Ìosa sìos agus sgrìobh e le a chorraig air an talamh. Cha bhi suaimhneas aig éucoir, no seasamh aig droch bheairt. When the cat catches the mouse, the cat is silent, the mouse squeaks. Gu ma fada bhios tu beò, agus ceò bharr do thighe! Ge cruaidh sgarachdainn, cha robh dithis gun dealachadh.


Next

Catherine

An T-Uisge Beo

Is ann san dòigh seo a nochd e e fhèin: 2 bha Sìmon Peadar, agus Tòmas ris an canar Didimus agus Natànael o Chàna Ghalile, agus mic Shebede, agus dithis eile dhe a dheisciobail, còmhla ri chèile. Is lag greim fear an neo-shùnnt. Is fada slios na bliadhna. A glad heart makes a cheerful face. The friend in need is the only friend. Ged a tha Murchadh a' Cheisteir ainmeil airson na laoidhean a sgrìobh e, nam measg 'Bàs is Fàs a' Ghràinne Chruithneachd', 'Àirc a' Choimhcheangail', 'An t-Uisge Beò' agus 'Fuil an Uain', tha e cuideachd ainmeil airson aon òran gu h-àraidh, a tha a' tòiseachadh: A chiall nach mise bha 'n Nam fiadh, nam bradan, nam feadag, 's nan naosg Nach lochan, nan òban, nan òsan, 's nan caol Eilean innis nam bò, 's àite còmhnaidh nan laoch.

Next

Blair Collection

An T-Uisge Beo

Cha do thréig Fionn riamh caraid a làimhe deise. Tha cothromachd ann eadar cabadaich, gnìomh agus tuairisgeul. Na briathran a tha mi ag ràdh ribh, chan ann uam fhèin a tha mi gan ràdh. A roundabout way to the castle. Is beannaichte an fheadhainn nach fhaca, ach a chreid. An urrainn dha a dhol a-steach an dara h-uair do bhroinn a mhàthar agus a bhith air a bhreith? Leigidh am buachaille math a bheatha sìos airson nan caorach. Dè an obair a nì thu? Bheirear comhairle seachad, ach cha toirear giùlan.

Next

Dark Poems : Swing Air Tìr

An T-Uisge Beo

Chante Ceistear Mòr nan Loch ri athair, a bha na èildear san Eaglais Shaor o 1843 gus na chaochail e ann an 1898. The look of drops before the flood. Bidh gach ni mar is àill le Dia. Nior chuaigh fial riamh go hIfreann. Feumaidh mi iad sin a threòrachadh cuideachd. Many a small fire is kindled.

Next

BBC ALBA

An T-Uisge Beo

Air a shon sin, mar bu mhotha a leugh mi de An Sgoil Dhubh sann bu ghlacte bha mi san ribe. Agus an neach aig a bheil gràdh dhòmhsa, bidh e air a ghràdhachadh lem Athair, agus gràdhaichidh mise e agus foillsichidh mise mi fhèin dha. Stone and earth divide us! It is easy to get a match for a fatherless maid. Is caol an téud as nach seinn e. What must be must be. If the stone fall upon the egg, alas for the egg.

Next