Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y. Ymadroddion Idiomau yn y Gymraeg / Common Idioms in Welsh 2019-02-06

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y Rating: 9,7/10 1368 reviews

Plant a'r Drwg yn y Caws, Y by Allan Ah...

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

You were the first to proceed coming on like Twm Sion Cati, now if my memory serves me well, I found an angel on the highway, made a devil in the home, you came on good, but able to pull a head from the shoulders, put a spanner in the works. Ond 'wi'n credu mai'r tro diwethaf oedd un noson yn ddiweddar ar ôl cael diwrnod anodd gyda'r plant ac eistedd lawr yn y nos yn hollol shattered i geisio gwneud gwaith a teimlo mod i ddim yn neud cyfiawnder â dim yn 'y mywyd i ar hyn o bryd. Galla i chware 'da nhw am hanner awr ar y tro. Many Welsh idioms express a sentiment in a concise way, such as 'Cenedl heb iaith yw cenedl heb galon' 'A nation without a language is a nation without a heart'. Disgrifia dy hun mewn tri gair Control freak 'nai hawlio hwnna fel un! Cofiais am y profiad hwnnw ychydig ynghynt o fynychu tafarn gwledig a synhwyro drygioni yn yr awyrgylch. I beth, yn enw pob rheswm? We are sharing them here to show how quite archaic language, containing very formal and literary forms, is used - there's no need for learners to learn or use them in speech. Ni fentrodd yr un ohonom awgrymu chwaith y byddai ymddiheuro yn rheitiach gweithred na bytheirio, o dan yr amgylchiadau.

Next

Y Gwydr Argyfwng

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Oedd y lleoliad yn fendigedig. Below is a list of more complex idioms and proverbs, the literal meanings and with some notes on how they are used. . Mae popeth yn dod allan nawr. Ys dywed Monbiot: Mae defnyddio arian cyhoeddus i roi cymhorthdal i fusnes preifat yn bolisi amheus ar unrhyw adeg. Doedd yr anifail ddim yn bygwth eu hŵyn newydd-eu-geni nhw.

Next

Ateb y Galw: Esyllt Sears

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Pa hawl oedd gan neb i wneud tai? Mae bwlch yn y prynhawn. Ro'n i tua dwy oed ac yn byw ym Mhenrhyn-coch ger Aberystwyth. Ceisiodd gael ei ben yn glir i feddwl. Yn anffodus, daeth y noson yma i ben yn 2008. Gwisgai welintons pysgota hyd at ei ganol. Ydy hwn yn cynrychioli gwerth da am arian? Pan yn byw yn Llundain, es i a ffrind i fi i noson glwb yn nwyrain y ddinas o'r enw Swaparama.

Next

Plant a'r Drwg yn y Caws, Y by Allan Ah...

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Roedd ei fam e'n farwnes felly roedd y dillad yn rhai lot rhy barchus, a neis! Dechreuodd yr holl beth pan o'n i'n adolygu ar gyfer arholiadau gradd - fel ffordd o ohirio gwaith. Dwi ddim am wneud arfer o adolygu llyfrau fan hyn. Ar ben hynny, mae llawer yn creu delwedd fyw e. Ti oedd y cyntaf i gyrraedd fel rhyw Twm Sion Cati ag os ma 'ngho i'n gweithio o hyd, ro' ti'n angel ar y penffordd, ond yn ddiafol ar y pentan, o yn dda ac yn barod i dynnu pen o'i ysgwyddai a rhoi'r drwg yn y caws. Here, we have updated the spelling a little, by, for example, turning 'fyno' into 'fynno', without changing the meaning of the phrase. Pwy fyddai eisiau codi tai? Deallaf yr angen i reoli niferoedd y llwynog.

Next

Dirnad y drwg yn y caws

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Tybed ai ei ymatebion pwyllog felly a achosodd i Morgan fod mor uchel yn y system ffurfiol, swyddogol, er ei feddylfryd llawn blaengaredd. Yn bennaf oherwydd atgofion melys iawn o bobl a digwyddiadau. A doedd yr ystlum pedol prin yntau ddim o gwmpas chwaith. Beth ydy nodweddion y sgyrsiau? Dyma yw cân y gŵr a fi. The following ancient proverbs are found on the very interesting blog called where the author has collected them from several old sources. Gwyddwn fod rhywbeth wedi disodli naws gartrefol arferol y lle.

Next

Eisteddfod Trystan

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Mae'n delio gydag iselder, cenfigen, marwolaeth a galar. It appears that many of these are the 'mottoes' of old families, and so people don't use them in everyday life today as a rule. You're not all there if you believe that! Mae'n helpu i leihau straen. Saethai popeth drwy ei feddwl bob sut. What makes this collection different from other presentations is that the items are collated into groups; initially there are some very common expressions for those new to the language, and then others arranged by topic. Gofynwn yn garedig i bawb ddarllen canllawiau yn ofalus cyn gadael sylwadau ar y gwasanaeth. Dyna rydd bleser iddyn nhw.

Next

Y Gwydr Argyfwng

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Ond gwelsom fyd natur yn ei ogoniant. Cyn cael plant, base'r ateb yma wedi bod yn gwbl wahanol ond nawr, mynd mas i farchogaeth peth cynta' yn y bore cyn i unrhywun arall ddihuno, bwyta ac yfed bwyd a diod da drwy'r dydd yn yr ardd gyda teulu a ffrindiau, wedyn cwtsho lan 'da'r plant a'r ci yn y gwely i wylio ffilm gyda'r nos. Mae hyn yn beth ofnadwy i ddweud, ond dwi ddim yn berson sy'n teimlo cywilydd yn aml iawn, yn enwedig wrth fynd yn hŷn a dwi wedi 'neud rhai pethau yn y gorffennol y base rhai pobl yn cael haint o'u clywed. The children next door to us have sticky fingers and things are always disappearing from the garden! Wnaethon ni wneud côr ambell flwyddyn. Oes gen ti unrhyw arferion drwg? Ni roddodd yr argraff ei fod hyd yn oed wedi ein gweld. The situation went from bad to worse after you arrived! Saesneg: Squeeze - Up the Junction.

Next

Ymadroddion Idiomau yn y Gymraeg / Common Idioms in Welsh

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Pam nad wyf fi'n dy gredu pan ti'n dweud dy fod ti'n caru fi? Dyna lle ces i fy magu a dyna lle mae Mam a Dad dal yn byw. Mae'n ymddangos bod 'arwyddeiriau' hen deuluoedd yw llawr o'r rhain, ac felly ni fydd pobl yn eu defnyddio ym mywyd pob dydd heddi' fel rheol. Mae'n sôn am ferch o Clapham ac am Clapham Common, a dyna lle wnaethon ni gwrdd - mewn bar yn Clapham Old Town. Ni welsom y ddau adyn a fu mor anfoesgar tuag atom ynghynt chwaith. Mae'n gofnod hyfryd, torcalonnus ar gyfer cenedlaethau i ddod o gymuned yng nghefn gwlad Cymru. Ennill y gystadleuaeth band jazz yn Ysgol Brynrefail. Love's a four letter word, best left unsaid and unheard then it will never let you down.

Next

Ymadroddion Idiomau yn y Gymraeg / Common Idioms in Welsh

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Yn y bwlch yna, dan ni fel arfer fel plant drwg, un yn chwilio am swîts, a threulio oriau yn y ffair yn bod yn hollol wirion! Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud? Wnes i ddylyfu gên yng nghanol y cyfweliad! Beth yw dy hoff beth di am y Maes? Fe wnaeth fy nghyflwyno iddi. They are sayings that are characteristic and particular to Welsh. You should tell those noisy children off! Y math o gerbydau a gysylltir â ffermwyr. Nodwch y bydd yn rhaid newid ambell i air e. Julia Louis-Dreyfus comedïwraig sydd wedi ymddangos yn Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, Arrested Development, Veep. I know you are a country boy but I was a country girl, cut off your long long hair.

Next

Eisteddfod Trystan

Plant Ar Drwg Yn Y Caws, Y

Nefyn, Treorci, Cors Caron, Cwm Elan. Wir, does neb o gwbl yn gwybod am hyn, ddim hyd yn oed y gŵr. Doedd dim wedi amharu arno. Yn eu plith roedd ambell gart a ddefnyddir i gludo ceffylau. Fe ddaw, yn erthygl nesaf Naturiaethwr.

Next